Wij zijn gespecialiseerd in schattingen, opmetingen, verkavelingen en EPC's.

Plaatsbeschrijvingen

Bij verhuring: In het Burgerlijk Wetboek is voorzien dat bij verhuring een omstandige plaatsbeschrijving gemaakt moet worden. Bij gebreke aan een omstandige plaatsbeschrijving wordt het verhuurde goed op het einde van de huurovereenkomst geacht in dezelfde toestand te verkeren als bij de aanvang van de huur. Weliswaar mag – bij gebreke aan een omstandige plaatsbeschrijving – de toestand bij de aanvang van de huur met alle rechtsmiddelen bewezen worden, doch dit brengt uitsluitend moeilijkheden en veel (juridische) kosten met zich mee.

Zowel huurder als verhuurder hebben er alle belang bij dat zowel bij de aanvang als op het einde van een huurovereenkomst een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt opgesteld.

Bij werken: Bij nieuwbouw en verbouwing, alsook aan wegen, opritten, enz., hebben partijen er alle belang bij dat er een gedetailleerde, tegensprekelijke staat van bevinding voorafgaandelijk aan de werken wordt opgesteld.

Aankoop en verkoop

Een verkoper van een onroerend goed heeft er alle belang bij zijn eigendom op de markt aan te bieden tegen een correcte prijs. Dikwijls staan eigendommen te lang te koop omwille van een te hoge vraagprijs. Vanuit onze ervaring inzake waardebepalingen kunnen wij een kandidaat verkoper helpen een correcte vraagprijs te hanteren bij het te koop stellen van zijn eigendom.

Op die wijze vermijdt de verkoper dat zijn eigendom te lang te koop blijft staan waardoor ze alleen maar moeilijker verkoopbaar wordt.

Inbreng in vennootschappen

Bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een juiste en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk. Een juiste waardebepaling is o.a. de aanzet om de exacte vermogenstoestand van de vennootschap weer te geven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe te verantwoorden.

Muurovernames

Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat in geval men de scheidsmuur van de gebuur wil gebruiken, men dient over te gaan tot gehele of gedeeltelijke gemeenmaking van die muur. Hierbij dient niet alleen een vergoeding voor de muur betaald te worden, maar tevens voor de grond onder die muur.

Ingevolge de wet van 11 mei 2003 moeten deze plannen door een beëdigd Landmeter-Expert opgesteld worden. De overnameprijs wordt berekend volgens de op de rechtbanken neergelegde prijsborderellen.

Verdelingen/echtscheidingen

Ervaring leert ons dat bij de verdeling van onroerende goederen tussen de deelgenoten er nog al eens onenigheid ontstaat. Hij of zij die verkopen, vinden de waarde dikwijls te weinig en hij of zij die inkopen te veel. Een voorafgaandelijke onpartijdige schatting biedt een oplossing om een correcte verdeling in der minne mogelijk te maken.

Voorafgaandelijke schattingen

Het wetboek van successierechten voorziet dat in geval van tekortschatting bij de aangifte van een nalatenschap de bevoegde ambtenaar kan overgaan tot herschatting van de goederen in kwestie. De wet schrijft immers voor dat men successierechten (=belastingen) dient te betalen op de verkoopwaarde van de onroerende goederen die in de nalatenschap vallen.

In geval van herschatting en hogere waardebepaling door de administratie dienen niet alleen bijkomende successierechten maar tevens boetes en intresten betaald te worden. Om dit risico te vermijden kunnen de erfgenamen de administratie verzoeken om de goederen, die in de nalatenschap betrokken zijn, voorafgaandelijk aan de successie-aangifte te laten schatten.

Bij een voorafgaandelijke schatting kunnen de betrokken erfgenamen en de administratie in onderling overleg een beëdigde en onafhankelijke schatter van onroerende goederen als deskundige aanstellen. De erfgenamen dienen in hun verzoekschrift daartoe zelf een beëdigd schatter voor te stellen. De deskundige moet een gemotiveerd en onder eed opgesteld verslag maken en de hierin bepaalde waarde(n) is(zijn) bindend voor beide partijen.

Deze procedure heeft als voordeel dat de administratie niet meer kan overgaan tot een hogere waardering: het risico op bijkomende rechten, intresten en boetes wordt aldus ontlopen. Een bijkomend voordeel is dat de erfgenamen beschikken over een gedegen schatting die kan gebruikt worden om uit onverdeeldheid te treden, een goed over te nemen, …